python的numpy模块快速入门

简介

numpy是python的矩阵类型,提供了大量矩阵处理函数,它的内部运算是通过C语言而不是python实现的,所以运算和执行起来更容易、更迅速。

numpy包含两种基本的数据类型:数组和矩阵。通常对于数组或者矩阵中元素的处理需要通过for等循环语句解决,使用numpy的话可以省去这些处理。

数组处理

使用数组时需要从numpy中导入array函数

一维数组

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
>>> from numpy import array
>>> ages1=array([15,15,15])
>>> ages2=array([30,29,2])
>>> ages1+ages2 # 元素对应元素相加
array([45, 44, 17])
>>> ages1*2 # 元素乘以常量2
array([30, 30, 30])
>>> ages1**2 # 元素平方
array([225, 225, 225])
>>> ages2[1] # 访问元素
29
>>> ages1*ages2 # 数组对应元素相乘
array([450, 435, 30])

多维数组

1
2
3
4
5
>>> ages=([15,15,15],[30,29,2])
>>> ages[0]
[15, 15, 15]
>>> ages[1][2]
2

矩阵处理

使用矩阵时需要从numpy中导入matrix或者mat函数

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
>>> from numpy import mat,matrix
>>> ages1=mat([15,15,15])
>>> ages1
matrix([[15, 15, 15]])
>>> ages2=matrix([30,29,2])
>>> ages2
matrix([[30, 29, 2]])
>>> ages2[0,2] #访问矩阵中的单个元素
2
>>> pyList=[1,2,3] #python列表转换成numpy矩阵
>>> mat(pyList)
matrix([[1, 2, 3]])
>>> ages2.T #转置矩阵
matrix([[30],
[29],
[ 2]])
>>> ages1*ages2.T #矩阵相乘 m*n矩阵乘以n*p矩阵等于m*p矩阵
matrix([[915]])
>>> ages2.sort() #该方法是原地排序,需要保留原数据的话要做好备份
>>> ages2
matrix([[ 2, 29, 30]])
>>> ages2=mat([30,29,2]) #获取矩阵元素由小到大的排序序号
>>> ages2.argsort()
matrix([[2, 1, 0]])
>>> ages2.mean() #计算矩阵的均值
20.333333333333332

矩阵元素相乘

把两个矩阵的对应元素相乘,需要从numpy中导入multiply函数

1
2
3
>>> from numpy import multiply
>>> multiply(ages1, ages2)
matrix([[450, 435, 30]])

通过numpy中的shape函数来查看矩阵或者数组的维数

1
2
3
4
5
6
7
8
>>> from numpy import shape
>>> ages=mat([[15,15,15],[30,29,2]])
>>> shape(ages)
(2, 3) #23列的矩阵
>>> ages[1,:] #取出第1行元素,从第0行算起
matrix([[30, 29, 2]])
>>> ages[1,0:2] #取出第10列和1列的元素
matrix([[30, 29]])